www.eprace.edu.pl » niezawodnosc-sieci » Architektura sieci optycznej FITL » Mechanizmy niezawodności wznawiania pracy sieci FITL

Mechanizmy niezawodności wznawiania pracy sieci FITL

W [0], [0] zostały opisane metody protekcji stosowane w sieci FITL. Należą
do niech protekcja 1:1, 1+1 oraz M:N. Metody te zostały przedstawione na poniższych rysunkach dla przypadku transmisji w kierunku w dół (Rys. 6.27),(Rys. 6.28). Protekcja 1+1 opisana jestw rozdz. 4.5.1.1, protekcja 1:1 w rozdz. 4.5.1.2, a protekcja współdzielona M:N
w rozdz. 4.5.2. Ostatnie dwie umożliwiają przesyłanie dodatkowego ruchu o niskim priorytecie.

Rys. 6.27 Protekcja FITL 1:1 przy transmisji w kierunku w dół

Rys. 6.28 Protekcja FITL 1+1 przy transmisji w kierunku w dół

W przypadku powyższych mechanizmów w sieci FITL wykonanie przełączenia protekcyjnego następuje na skutek wykrycia:

Ze względu na fakt, że FITL daje możliwość korzystania z pełnego zakresu usług
oraz jest najnowocześniejszą siecią dostępową, może zostać techniką powszechnie wykorzystywaną w przyszłości. Z tego powodu zagadnienia związane z niezawodnością
jej pracy stają się szczególnie istotne. Obecnie wykorzystywane protekcje 1:1 oraz 1+1
są, zgodnie z wcześniejszą klasyfikacją (Rozdz. 4.5.3), mało atrakcyjne. Należy się zastanowić nad próbą zaadoptowania na potrzeby FITL protekcji polegającej na współdzieleniu zasobów przez połączenia robocze i awaryjne, która jest lepsza niż stosowane rozwiązania.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.