www.eprace.edu.pl » niezawodnosc-sieci » Przegląd wykorzystywanych mechanizmów wznawiania pracy sieci » Mechanizmy wznawiania pracy w SDH i SONET

Mechanizmy wznawiania pracy w SDH i SONET

Sieci SDH/SONET stanowią najbardziej rozpowszechnioną obecnie techniką
w istniejących sieciach transportowych. Z względu na to, że wykorzystują one głównie architekturę pierścienia, topologia ta jest bardzo ważne w sieciach optycznych. Poniżej znajduje się opis metod wznawiania pracy wykorzystywanych w tych sieciach.

Mechanizmy odtwarzania

Metody odtwarzania ścieżek lub łączy mogą zostać zrealizowane w sieciach SHN (Self-Healing Network) jak zostało to przedstawione w przedstawione w [0]. Opisana tam metoda wykorzystuje rozproszony mechanizm znajdowania połączeń odtwarzających
(Rozdz. 4.6.1).

Mechanizmy protekcji

Tab. 5.13 zawiera metody protekcji, które są wykorzystywane w SDH/SONET. Zostały one podzielone ze względu na zakres wznawiania pracy (Rozdz. 1) oraz topologię sieci. Przedstawione metody są zdefiniowane przez ITU [0] oraz ANSI-T1. Ogólnie można stwierdzić, że obecnie w pierścieniowych sieciach SDH/SONET co najmniej 50% całego dostępnego pasma przeznaczone jest na protekcję ruchu roboczego [0], a czas wznowienia pracy wynosi 50 ms [0].

Tab. 5.13 Mechanizmy protekcji SDH/SONET

ITU–T ANSI T1 Poziom Topologia
MSP (1+1, 1:1, 1:N) Protekcja linii Przęsło Punkt – punkt
dwu- lub cztero-światłowodowy MS-SPRing BLSR Łącze Pierścień
SNCP Protekcja ścieżki Ścieżka Mesh
SNCP UPSR Ścieżka Pierścień

Protekcja sekcji zwielokrotnienia

Mechanizm protekcji 1+1 sekcji zwielokrotnienia MSP (Multiplex Section Protection) (Rozdz. 4.5.1.1, Rys. 5.16) wykorzystywany jest głównie w trybie przełączania jednokierunkowego (Rozdz. 4.3), które następuje w przypadku:

Metody 1:1 (Rozdz. 4.5.1.2) oraz 1:N (Rozdz. 4.5.2) wymagają stosowania protokołu APS (Automatic Protection Switch), ze względu na konieczność przełączenia ruchu ze ścieżki roboczej na protekcyjną, która może być uprzednio zajmowana przez dodatkowy ruch
o niskim priorytecie. Dodatkowo w przypadku rozwiązania 1:N protokół ten musi zadbać
o to, aby połączenie protekcyjne nie było wykorzystywane w przypadku przełączenia
przez więcej niż jedną ścieżkę roboczą (Rys. 5.17). Rozwiązania te stosowane są głównie
w trybie przełączania dwukierunkowego (Rozdz. 4.2). Szczegółowy opis ustawiania bajtów K1 oraz K2 nagłówka SDH/SONET, wykorzystywanych do przenoszenia sygnałów APS,
w zależności od rodzaju uszkodzenia lub innego zdarzenia, jest zamieszczony w [0].

Rys. 5.16 Protekcja sekcji zwielokrotnienia 1+1 MSP

Rys. 5.17 Protekcja sekcji zwielokrotnienia 1:1 MSP i 1:N MSP (dla N=3)

Pierścienie samonaprawiające

Architektury MS-SPRing (Multiplex Section-Shared Protection Rings w SDH) oraz BLSR (Bidirectional Line Switch Ring w SONET) spotkały się z dużym uznaniem i były implementowane w wielu sieciach ze względu na prostą kontrolę i krótki czas wznawiania pracy [0]. Mają one formę dwukierunkowych pierścieni wykorzystujących dwa lub cztery światłowody, które przenoszą ruch w obu kierunkach. Są to układy protekcji współdzielonej pracujące w zakresie lokalnym. Zasoby zapasowe mogą być wykorzystywane
przez dodatkowy ruch o niskim priorytecie do momentu wykrycia uszkodzenia.
W celu kierowania przełączeniem ruchu roboczego w momencie wykrycia uszkodzenia wykorzystywany jest protokół APS. Jego sygnały przenoszone są natomiast w bajtach K1/K2 nagłówka SDH/SONET.

Architektura wykorzystująca dwa światłowody charakteryzuje się wykorzystywaniem połowy przepustowości każdego ze światłowodów przez ruch roboczy, a drugiej połowy
na potrzeby protekcji (Rys. 5.18). Druga konfiguracja wykorzystuje dla każdego z kierunków transmisji jeden światłowód dla ruchu podstawowego, a drugi dla potrzeb wznawiania pracy po wykryciu uszkodzenia (Rys. 5.19). Obie konfiguracje mogą być wykorzystywane
w przypadku przełączania pierścieni dwukierunkowych w wyniku uszkodzenia kabla
lub węzła. Dodatkowo druga z nich może zostać wykorzystana w przypadku przełączenia przęsła, gdy nastąpi awaria jednokierunkowa.

Rys. 5.18 Dwuświatłowodowy MS-SPRing

Rys. 5.19 Czteroświatłowodowy MS-SPRing

Protekcja połączeń podsieci

Mechanizm protekcji połączeń podsieci SNCP/UPSR (Sub-Network Connection Protection/ Unidirectional Path Switched Ring) może być stosowany zarówno w sieciach pierścieniowych, jak i kratowych [0]. W pierwszych nich ruch roboczy jest przesyłany
w jednym kierunku (Rys. 5.20, [0]). Informacja o ewentualnych uszkodzeniach przekazywana jest za pośrednictwem protokołu APS, a odtworzenie ruchu następuje przy wykorzystaniu jednokierunkowego przełączenia protekcyjnego (Rozdz. 4.3). W przypadku rozwiązania 1:1 (Rozdz. 4.5.1.2) może być przesyłany dodatkowy ruch o niskim priorytecie,
który w przypadku wykrycia uszkodzenia musi zostać zrzucony.

Rys. 5.20 Pierścień SNCP (UPSR)komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.